Tiếng anh giao tiếp

3
Danh mục Tiếng Anh

Mô tả về khóa học

Tiếng anh giao tiếp

------------------

Giáo trình
Bài số 1
Tiếng anh cơ bản 2
Bài số 2
Tiếng anh cơ bản 3
Bài số 3
Tiếng anh cơ bản 1
Bài số 1
Tiếng anh cơ bản 2-Bài học 1
Bài số 2
Tiếng anh cơ bản 2-Bài học 2
Bài số 3
Tiếng anh cơ bản 2-Bài học 3
Bài số 1
Tiếng anh cơ bản 3-Bài học 1
Bài số 2
Tiếng anh cơ bản 3-Bài học 2
Bài số 3
Tiếng anh cơ bản 3-Bài học 3
Bài số 1
Tiếng anh cơ bản 4-Bài học 1
Bài số 2
Tiếng anh cơ bản 4-Bài học 2
Bài số 3
Tiếng anh cơ bản 4-Bài học 3
Bài số 4
Tiếng anh cơ bản 4-Bài học 4
Bài số 1
Tiếng anh cơ bản 5-Bài học 1
Bài số 2
Tiếng anh cơ bản 5-Bài học 2
Bài số 1
Tiếng anh cơ bản 6-Bài học 1
Bài số 2
Tiếng anh cơ bản 6-Bài học 2
Bài số 1
Tiếng anh cơ bản 7-Bài học 1
Bài số 2
Tiếng anh cơ bản 7-Bài học 2
Bài số 1
Tiếng anh cơ bản 8-Bài học 1
Bài số 1
Tiếng anh cơ bản 9-Quần áo
Bài số 2
Tiếng anh cơ bản 10-Động từ hiện tại 1
Bài số 3
Tiếng anh cơ bản 11-Màu sắc
Bài số 4
Tiếng anh cơ bản 12-Câu hỏi
Bài số 5
Tiếng anh cơ bản 13-Liên từ
Bài số 6
Tiếng anh cơ bản 14-Giới từ
Bài số 7
Tiếng anh cơ bản 15- Ngày và Giờ
Bài số 8
Tiếng anh cơ bản 16- Gia đình
Bài số 9
Tiếng anh cơ bản 17-Nghề nghiệp
Bài số 10
Tiếng anh cơ bản 18-Tính từ 1